Niniejsze ogólne warunki handlowe (dalej „OWH”) są wiążące dla wszystkich zakwaterowanych osób (dalej „Goście”) korzystających z zakwaterowania i innych powiązanych usług w Hotelu Palace, w miejscowości Špindlerův Mlýn, prowadzonego przez firmę PARIS s.r.o. z siedzibą pod adresem Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1, Republika Czeska, wpisana do Rejestru Handlowego – Sąd Miejski w Pradze, sygnatura C 9792, numer identyfikacyjny: 45278032, (dalej „Hotel”) i stanowi integralną część umowy o nocleg a także świadczenie pozostałych usług (dalej „Umowa”) zawartej pomiędzy Hotelem jako usługodawcą a gościem jako ich odbiorcą. Za Gościa uważa się również osoby towarzyszące Gościowi w Hotelu, a których nocleg lub pobyt został należycie zarezerwowany i zgłoszony w Hotelu.

Hotel zapewnia Gościom zakwaterowanie oraz inne powiązane usługi w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a także na warunkach zawartych w niniejszych OWH. W przypadku rozbieżności OWH i umowy pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie.

Rezerwacja usług

Rezerwacji usług w Hotelu dokonuje Gość sam dla siebie albo na rzecz osób trzecich. Hotel potwierdzi Gościowi rezerwację w formie pisemnej (papierowej/elektronicznej) po otrzymaniu zamówienia. Zamówienie musi zawierać: imię i nazwisko gościa / termin pobytu / dane kontaktowe: numer telefonu, adres gościa, kontakt e-mail / sposób płatności za usługi / liczbę rezerwacji, zawierającą liczbę osób dorosłych i dzieci z podaniem ich wieku / rodzaj zamówionych usług. Rezerwacja traci ważność w przypadku nienależytego i nieterminowego dokonania zapłaty zaliczki określonej przez Hotel w pisemnym (papierowym/elektronicznym) potwierdzeniu rezerwacji, w wyjątkowych przypadkach (przyjazd w ciągu 48 godzin) rezerwację można potwierdzić telefonicznie.

Warunki płatności i anulowanie

Aktualna cena usług noclegowych oraz usług towarzyszących świadczonych przez Hotel jest określona w cenniku opublikowanym na stronie internetowej www.palaceapartments.cz.

Cena za nocleg zawiera podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

Cena zakwaterowania nie obejmuje opłat miejscowych nałożonych przez Miasto Špindlerův Mlýn, które zostaną doliczone do pobytu, zgodnie z aktualną stawką.

Posiłki nie są wliczone w cenę.

W przypadku płatności elektronicznej w walucie obcej Hotel uprawniony jest do pobrania opłaty za przewalutowanie w wysokości bankowych opłat za przewalutowanie.

Wszystkie akceptowane metody płatności są uregulowane w warunkach płatności dostępnych na życzenie.

W przypadku anulowania lub zmiany zarezerwowanych usług obowiązują następujące opłaty za anulowanie (zmniejszenie zakresu)

61–31 dni przed przyjazdemopłata w wysokości 30 % ceny noclegu
30–15 dni przed przyjazdemopłata w wysokości 50 % ceny noclegu
14–0 dni przed przyjazdemopłata w wysokości 100 % ceny noclegu

Wcześniejsze niż uzgodniono zakończenie pobytu z przyczyn leżących po stronie Gościa i związane z tym niewykorzystanie wszystkich usług, które na podstawie Umowy Hotel był zobowiązany świadczyć na rzecz Gościa, pozostaje bez wpływu na zobowiązanie Gościa do zapłaty ich ceny.

Opłaty za dodatkowe usługi

Pobyt w Hotelu dziecka do lat 3 w towarzystwie osoby dorosłej – Gościa – bez prawa do pojedynczego łóżka lub dostawki jest nieodpłatny.

Zakwaterowanie

Hotel jest uprawniony do przyjęcia wyłącznie właściwie zarejestrowanego Gościa. Po przybyciu do Hotelu Gość niezwłocznie okaże ważny dowód osobisty lub paszport (lub inny ważny dowód tożsamości).

Hotel zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania osób, które odmówią okazania dowodu tożsamości oraz osób, pod wpływem nadmiernej ilości alkoholu, substancji psychoaktywnych lub przejawiających jakiekolwiek objawy choroby zakaźnej takich, jak gorączka, kaszel, które mogły by mieć negatywny wpływ na ich inne zobowiązania wobec Hotelu. W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid-19, Hotel zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Gościa, który odmówi podporządkowania się hotelowym środkom mającym na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii. W takim przypadku osobie nie przysługuje prawo do odszkodowania w związku z brakiem noclegu w Hotelu.

Po weryfikacji tożsamości Gościa przez odpowiedniego pracownika Hotelu i jego zarejestrowaniu, Gość otrzyma kartę hotelową oraz kartę noclegową, na których zapisana zostanie nazwa hotelu, numer pokoju oraz godzina opuszczenia pokoju w ostatnim dniu zakwaterowania, a także imię i nazwisko Gościa i długość jego pobytu. Od teraz tylko Gość (Goście) ma dostęp do jego pokoju. Dostęp personelu Hotelu do pokoju Gościa ograniczony jest wyłącznie do konieczności prawidłowego wypełniania warunków Regulaminu noclegu (sprzątanie, niezbędna konserwacja, usunięcie awarii itp.). W celu zapewnienia prywatności Gościa, na życzenie Gościa istnieje również możliwość ustalenia ograniczenia wstępu personelu Hotelu do pokoju lub zastosowania karty NIE PRZESZKADZAĆ na klamce drzwi od pokoju.

Gość nie może zezwalać na korzystanie z pokoju osobom trzecim. Wszystkie urządzenia i wyposażenie pokoju przeznaczone są do użytku wyłącznie przez Gościa. Gość nie może wpuszczać do Hotelu osób obcych.

Zakwaterowanie Gościa w dniu przyjazdu jest możliwe nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Gość zobowiązany jest opuścić pokój w ostatnim dniu zakwaterowania i zdać kartę hotelową najpóźniej do godziny 10:00. W przypadku, gdy Gość nie opuści zajmowanego przez siebie pokoju w ostatnim dniu zakwaterowania i nie przekaże karty noclegowej w wyznaczonym terminie, Hotel ma prawo obciążyć Gościa w następujący sposób: wykwaterowanie w godzinach 10:00-14:00 cena 50% ceny jednej doby, od godziny 14:00 zostanie naliczona opłata za pełna dobę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. W takim przypadku Hotel ma również prawo do odszkodowania za szkody poniesione w związku ze zwłoką gościa w opuszczeniu pokoju, w szczególności koszty związane z noclegiem gościa, który miał zostać zakwaterowany w pokoju zajmowanym przez Gościa, w tym prawo do wyniesienia rzeczy Gościa i przechowania ich w bezpiecznym miejscu, w celu udostępnienia pokoju innemu Gościowi, który zarezerwował go na kolejny pobyt. Aby zapobiec takiej sytuacji, i jeśli Hotel dysponuje wolnymi pokojami, Gość może wcześniej uzgodnić z Hotelem przedłużenie godziny wymeldowania z pokoju, zgoda taka obowiązuje po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia z Hotelu (np. poprzez zaznaczenie na karcie hotelowej Gościa, wydanie nowej karty, wysłanie e-maila).

Jeżeli Gość nie przybędzie do hotelu przed godziną 20:00 pierwszego dnia zakwaterowania i nie uzgodni z Hotelem (telefonicznie, mailowo) utrzymania rezerwacji pokoju, Hotel nie jest zobowiązany do zachowania rezerwacji danego pokoju dla Gościa a nocleg uważa za anulowany zgodnie z OWH.

W przypadku, gdy Gość wystąpi o przedłużenie pobytu ponad zakres pierwotnie określony w Umowie o nocleg, Hotel, przed wzgląd na dostępność pokoi, uprawniony jest zaoferować Gościowi inny pokój niż ten, w którym Gość był pierwotnie zakwaterowany.

Gość zobowiązany jest zapłacić za nocleg i inne usługi z nim związane cenę ustaloną zgodnie z obowiązującym cennikiem Hotelu. Hotel uprawniony jest do dochodzenia od Gościa zapłaty za nocleg i inne związane z nim usługi z góry, jeżeli Hotel nie wymaga płatności z góry, należy jej dokonać w ostatnim dniu pobytu Gościa, przed opuszczeniem Hotelu.

W wyjątkowych przypadkach Hotel zastrzega sobie prawo do zaoferowania Gościowi innego noclegu niż pierwotnie uzgodniono.

Regulamin hotelu

Wszystkie pokoje i wnętrza Hotelu objęte są zakazem palenia. Z tego powodu we wszystkich wnętrzach Hotelu obowiązuje zakaz palenia i obchodzenia się z otwartym ogniem. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach znajdujących się na zewnątrz. Wewnętrzne obszary Hotelu, z których może korzystać Gość, są odpowiednio oznaczone (pokój Gościa, miejsce parkingowe) lub są bezpośrednio związane z korzystaniem z usług świadczonych przez Hotel na rzecz Gościa zgodnie z Umową, np. restauracje, centrum wellness lub niezbędne ciągi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe, windy). Gość nie jest uprawniony do korzystania z innych przestrzeni wewnętrznych Hotelu, chyba że dotyczy to wizyty w pokoju innego Gościa lub nagłych wypadków.

Psy, koty i inne zwierzęta nie mają wstępu do Hotelu.

Goście nie mogą spożywać własnych posiłków i napojów w pomieszczeniach ogólnodostępnych Hotelu.

Zabrania się przemieszczania mebli oraz dokonywania jakichkolwiek zmian lub napraw w pokojach a także innych pomieszczeniach Hotelu bez uprzedniej zgody Hotelu. Zabronione jest również ingerowanie w sieć elektryczną lub inne instalacje w pokojach i innych pomieszczeniach Hotelu. Goście nie mogą korzystać z własnych urządzeń elektrycznych w pokojach i innych pomieszczeniach Hotelu, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych służących do higieny osobistej gościa (golarki, masażery, suszarki do włosów itp.) lub zwykłych urządzeń ładujących do komputerów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp.

Opuszczając pokój Gość zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich okien i zakręcenia kranów znajdujących się w pokoju, zamknięcia drzwi wejściowych, wyłączenia wszystkich urządzeń włączony do sieci elektrycznej oraz zgaszenia światła.

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest pozostawianie dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki w pokojach i innych pomieszczeniach Hotelu.

Gość zobowiązany jest do zgłaszania Hotelowi wszelkich poważnych obrażeń i urazów, do jakich dojdzie na terenie Hotelu. Wszelka opieka medyczna jest opłacana przez samego Gościa. Z miejsc noclegowych Hotelu mogą korzystać wyłącznie Goście, którzy nie są nosicielami chorób, nie są dotknięci chorobami zakaźnymi lub pasożytniczymi, ani nie zostali objęci wzmożonym nadzorem lekarskim lub kwarantanną.

Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Hotelowi w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie uszkodzenia i usterki powstałe na majątku hotelowym Gość zobowiązany jest zgłosić Hotelowi niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Gość zobowiązany jest do przechowywania biżuterii, pieniędzy i innych kosztowności w pokojowym sejfie, który jest miejscem przeznaczonym na przechowywanie kosztowności. Kosztowności to głównie biżuteria, papiery wartościowe, zegarki, telefony komórkowe, komputery i inne tego typu urządzenia.

Zabrania się wnoszenia do Hotelu broni, amunicji oraz pozostałych niebezpiecznych przedmiotów lub substancji.

Gość zobowiązany jest przestrzegać zasad właściwego zachowania na terenie Hotelu, swoim niewłaściwym zachowaniem nie może on zakłócać spokoju innych Gości i personelu Hotelu, powinien on przestrzegać ciszy nocnej (od 22:00 do 07:00), zabrania się spożywania napojów alkoholowych w częściach wspólnych Hotelu (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych – restauracja lub bar hotelowy itp.) oraz uszkadzania urządzeń oraz wyposażenia Hotelu. Podczas korzystania ze sprzętu elektrycznego, telewizorów i innych urządzeń Gość zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i zwracania wzmożonej uwagi podczas ich użytkowania.

Naruszenie któregokolwiek z obowiązków wynikających z regulaminu hotelowego może, w zależności od okoliczności, zostać uznane za rażące naruszenie Umowy i może skutkować zakończeniem pobytu. W takim przypadku Hotel ma prawo obciążyć Gościa stawką za cały czas pobytu określony w umowie a Gość zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia pokoju i zdania karty hotelowej. Nie wyłącza to prawa Hotelu do odszkodowania z tytułu szkody poniesionej w związku z postępowaniem Gościa.

Niniejsze warunki handlowe hotelu wchodzą w życie w dniu 1.12.2021

INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Hotel udziela zakwaterowanym gościom następujących informacji zgodnie z postanowieniami § 1811 i 1820 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeks cywilny oraz zgodnie z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów:

Adres e-mail: rezervace@palaceapartments.cz, numer telefonu: + 420 777 202 246.

Główny przedmiot działalności dostawcy zakwaterowania (przedmiot działalności): świadczenie usług w zakresie noclegów.

Oznaczenie usługi: usługodawca zapewnia nocleg oraz usługi związane z zakwaterowaniem dla gości na warunkach określonych w pisemnej umowie, ewent. w potwierdzeniu rezerwacji.

Cena świadczonej usługi: łączna cena za świadczone usługi podana jest w odpowiednim potwierdzeniu rezerwacji. Ustalona w ten sposób cena nie zawiera wszystkich podatków i opłat, do ceny końcowej zostanie doliczony podatek miejski oraz opłata miejska.

Sposób płatności i sposób realizacji: zakwaterowany gość dokona wszelkich płatności uzgodnionych w umowie gotówką lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy świadczeniodawcy, wskazany Gościowi na piśmie wraz z tytułem płatności; Obowiązek wpłaty zaliczki jest podany w odpowiednim potwierdzeniu rezerwacji.

Reklamacje: praw związanych z nienależytą realizacją należy dochodzić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. W przypadku reklamacji należy podać, o co wnosi zakwaterowany gość (zniżka z ceny itp.).

Dane o powstaniu, sposobie oraz warunkach pozasądowego rozstrzygania reklamacji konsumentów, w tym możliwości rozstrzygania przed organem nadzorczym: zakwaterowany gość ma prawo złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu wyznaczonemu, pozasądowemu organowi rozstrzygania sporów konsumenckich:

Česká obchodní inspekce – Czeska Inspekcja Handlowa

Główny Inspektorat – Departament ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praga 2

E-mail: adr@coi.cz

Sieć: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce – Czeska Inspekcja Handlowa jest organem nadzorczym sprawującym nadzór nad ochroną konsumentów, działając zgodnie z ustawą nr 64/1986 Dz.U. o Czeskiej Inspekcji Handlowej z późniejszymi zmianami oraz innymi przepisami prawa. Strona internetowa Czeskiej Inspekcji Handlowej to www.coi.cz.

Zgodnie z postanowieniem § 1837 lit. j) Kodeksu Cywilnego zakwaterowanym gościom jako konsumentom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o nocleg, jeżeli świadczeniodawca dostarczy usługę w określonym terminie.

Wskazanie państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej, których ustawodawstwo będzie regulować stosunki między zakwaterowanym gościem a podmiotem świadczącym nocleg określone w zawartej umowie: Republika Czeska.

Informacje o języku, w jakim zakwaterowany gość będzie rozmawiać ze świadczeniodawcą w czasie trwania umowy oraz w jakim przekaże zakwaterowanym gościom warunki umowy oraz inne informacje: język czeski.