Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou  závazné pro všechny ubytované osoby (dále jen „Host“) využívajících ubytovacích a dalších souvisejících služeb Hotelu Palace ve Špindlerově Mlýně provozovaném společností Pod PARIS,společnost s ručením omezeným se sídlem Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku – Městský soud v Praze, spisová značka C 9792, IČ: 45278032, (dále jen „Hotel“) a tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování a případně též o poskytnutí dalších služeb(dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Hotelem jako poskytovatelem služeb a Hostem jako jejich příjemcem. Za Hosta se považují rovněž osoby ubytované či pobývající v Hotelu spolu s Hostem, jejichž ubytování či pobyt byl řádně objednán a nahlášen Hotelu.

Hotel poskytuje Hostům ubytovací a případně též další související služby v rozsahu a termínech určených Smlouvou a dále za podmínek obsažených v těchto VOP. V případě rozporu mezi VOP a Smlouvou, mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě. 

Rezervace služeb

Rezervaci služeb Hotelu může provést Host ve vlastním zájmu nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci potvrzuje Hostovi Hotel po obdržení objednávky písemnou formou (listinnou / elektronickou). Objednávka musí obsahovat: jméno a příjmení hosta / termín pobytu / kontaktní údaje: telefonní číslo, adresa Hosta, emailový kontakt / způsob úhrady za služby / počet objednaných osob ve struktuře počtu dospělých osob a dětí včetně věku / druh objednaných služeb. Rezervace pozbývá účinnosti není-li řádně a včas uhrazena rezervační záloha stanovená Hotelem v písemném (listinném/elektronickém) potvrzení rezervace, ve výjimečných případech (příjezd do 48 hodin) může být rezervace potvrzena telefonicky. 

Platební a storno podmínky

Aktuální výše ceny ubytovacích služeb a souvisejících služeb poskytovaných Hotelem je stanovena v ceníku, který je zveřejněn na internetové adrese www.palaceapartments.cz.

V ceně za ubytování je zahrnuto DPH v aktuálně platné výši.

V ceně za ubytování není zahrnut místní poplatek z ubytování stanovený Městem Špindlerův Mlýn, který bude připočten dle aktuální výše v době pobytu.

V ceně není zahrnuto stravování.

V případě elektronické platby v cizí měně je Hotel oprávněn účtovat poplatek za konverzi ve výši bankovních poplatků za konverzi.

Veškeré akceptované způsoby platby jsou upraveny v platebních podmínkách dostupných na vyžádání.

Při zrušení rezervovaných služeb nebo jejich změně (zmenšení rozsahu), jsou platné následující storno poplatky

61 – 31 dnů před příjezdempoplatek 30 % z ceny ubytování
30 – 15 dnů před příjezdempoplatek 50 % z ceny ubytování
14 – 0 dnů před příjezdempoplatek 100 % z ceny ubytování

Dřívější ukončení pobytu z důvodů na straně Hosta než bylo dohodnuto a tím nečerpání všech služeb, jež byl Hotel zavázán poskytnout Hostovi dle Smlouvy, nemá vliv na povinnost Hosta hradit jejich cenu. 

Poplatky za extra služby

Pobyt dítěte v Hotelu ve věku do 3 let v doprovodu dospělé osoby – Hosta bez nároku na samostatné lůžko či přistýlku je zdarma.

Ubytování

Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného Hosta. Ihned po příjezdu do Hotelu se Host prokáže příslušnému pracovníkovi Hotelu – recepčnímu platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. jiným platným dokladem totožnosti).

Hotel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou předložit doklad k prokázání totožnosti a osoby, které jeví známky požití nadměrného množství alkoholu, návykových látek, či jakékoliv známky infekční nemoci, zejm. teplota, kašel, aniž by tím byly dotčeny jejich jiné povinnosti vůči Hotelu. Hotel si z důvodu šíření pandemie koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19 vyhrazuje právo neubytovat Hosta, který se odmítne podrobit Hotelem stanoveným opatřením k omezení šíření dané pandemie. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vůči Hotelu vyniklé v souvislosti s tím, že nebyl v Hotelu ubytován.

Po identifikaci Hosta příslušným pracovníkem Hotelu a jeho přihlášení obdrží Host hotelovou kartu a ubytovací průkaz, v němž bude uveden název hotelu, číslo pokoje a čas pro uvolnění pokoje v poslední den ubytování, případně též jméno hosta a doba pobytu. Od tohoto okamžiku má přístup do pokoje Hosta pouze tento Host (Hosté). Přístup personálu Hotelu do pokoje Hosta je omezen pouze na nutný rozsah za účelem řádného plnění podmínek ubytování sjednaných Smlouvou (úklid, nezbytná údržba, odstranění havarijního stavu atd.). Pro zajištění maximálního soukromí Hosta lze na vyžádání sjednat omezení vstupu personálu Hotelu do pokoje Hosta, anebo použít kartu NERUŠIT vyvěšením na kliku pokoje.

Host není oprávněn umožnit užívání pokoje třetím osobám. Veškeré vybavení a zařízení pokoje je určeno k užívání pouze Hostovi. Host není oprávněn vpouštět do Hotelu cizí osoby.

Ubytování Hosta v den příjezdu je možné nejdříve od 15:00 hod. Host je povinen uvolnit pokoj poslední den ubytování a odevzdat hotelovou kartu nejpozději do 10:00 hod. Neuvolní-li Host jím obsazený pokoj poslední den ubytování a neodevzdá ubytovací kartu ve stanovený čas, je Hotel oprávněn účtovat pobyt Hostovi takto: vyklizení mezi 10:00-14:00 cena ve výši 50% částky z jedné noci, od 14:00   hodin bude naúčtován další pobytový den dle vždy dle platného ceníku. V takovém případě vzniká Hotelu vůči Hostovi rovněž právo na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením hosta s odevzdáním pokoje vznikla, zejm. náklady na ubytování hosta, který měl obsadit pokoj, který Host ve stanovený čas nevyklidil, vč. práva vyklidit věci Hosta z pokoje a uložit je na bezpečném místě za účelem uvolnění pokoje Hostovi, který si jej rezervoval pro další pobyt. Pro předcházení takového postupu se v případě volné kapacity na straně Hotelu může Host předem dohodnout s Hotelem na prodloužení uvolnění pokoje, taková dohoda je účinná písemným potvrzení Hotelu  (např. vyznačením na ubytovacím průkazu Hosta, vystavením nového průkazu, zasláním e-mailu).

Nedostaví-li se Host k ubytování do 20:00 hod. prvního dne ubytování a nedohodne-li se v této lhůtě individuálně s Hotelem (telefonicky, prostřednictvím emailu) o dalším zachování rezervace pokoje, není Hotel povinen dále rezervovat příslušný pokoj Hostovi a ubytování se považuje za stornované dle VOP.

Požádá-li Host o prodloužení ubytování nad rámec rozsahu původně stanoveného Smlouvou o ubytování, je Hotel oprávněn nabídnout Hostovi z kapacitních důvodů jiný pokoj, než ve kterém byl Host původně ubytován.

Host je povinen uhradit za ubytování a další související služby cenu určenou v souladu s platným ceníkem Hotelu. Hotel je oprávněn požadovat od Hosta platbu za ubytování a další související služby předem, nepožaduje-li Hotel platbu předem, je nutno ji provést v poslední den pobytu Hosta před opuštěním Hotelu.

Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout Hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté.

Hotelový řád

Všechny pokoje a vnitřní prostory Hotelu jsou nekuřácké. Z uvedeného důvodu platí ve všech vnitřních prostorách Hotelu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených, k tomu určených venkovních prostorech. Za vnitřní prostory Hotelu, které je Host oprávněn užívat,  jsou považovány jen ty prostory, které jsou takto označeny (pokoj Hosta, parkovací stání) nebo přímo souvisí s čerpáním služeb poskytovaných Hotelem Hostovi dle Smlouvy  např. restaurace, wellness  či nezbytné komunikační spojení (chodby, schodiště, výtahy). Ostatní vnitřní prostory Hotelu není Host oprávněn užívat, ledaže jde o vyžádanou návštěvu na pokoji jiného Hosta nebo o případ krajní nouze.

V Hotelu platí zákaz ubytování psů, koček a jiných zvířat.

Ve společných prostorách Hotelu nesmí Hosté konzumovat vlastní potraviny a nápoje.  

V pokojích a v jiných prostorách Hotelu není dovoleno bez předchozího souhlasu Hotelu přemísťovat nábytek a činit zde jakékoli změny či opravy. Rovněž není v pokojích a v jiných prostorách Hotelu povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace. V pokojích a jiných prostorách Hotelu není hostům dále dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.) či běžných nabíjecích nástrojů pro osobní počítače, mobilní telefony, fotoaparáty apod.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji veškerá okna a vodovodní uzávěry, vstupní dveře, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě a zhasnout světla.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.

Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Hotelu způsobí. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám. Užívání ubytovacích prostor Hotelu je povoleno pouze Hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo kteří nejsou postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Za veškeré škody způsobené Hotelu Hostem odpovídá Host v míře dle platných právních předpisů. Veškeré škody a závady vzniklé na majetku hotelu je Host povinen ihned po jejich zjištění Hotelu ohlásit.

Host je povinen veškeré šperky, peníze a jiné cennosti ukládat v trezoru na pokoji, který představuje prostor vyhrazený k uložení cenností. Za jiné cennosti se považují zejména klenoty, cenné papíry, hodinky, mobilní telefony, počítače a další obdobná zařízení. 

Vnášení  zbraní, střeliva či jiných nebezpečných předmětů či látek do Hotelu není dovoleno. 

Host je povinen dodržovat v prostorách Hotelu pravidla slušného chování, neobtěžovat ostatní Hosty a personál Hotelu nevhodným chováním, dodržovat noční klid (od 22:00 do 07:00 hod.), nekonzumovat alkoholické nápoje ve společných prostorách Hotelu (vyjma k tomu vyhrazených míst – restaurace či bar hotelu aj.) a nepoškozovat zařízení a vybavení Hotelu. Při používání elektrických zařízení, televize a jiných spotřebičů je Host povinen počínat si zvláště obezřetně a věnovat jejich užití zvýšenou pozornost. 

Porušení kteréhokoli z povinností dle hotelového řádu může být dle okolností posouzeno jako podstatné porušení Smlouvy a může vést k ukončení pobytu. V takovém případě má Hotel právo účtovat Hostovi sazbu za celou ujednanou délku pobytu a Host je povinen neprodleně opustit pokoj a odevzdat k němu hotelovou kartu. To nevylučuje právo Hotelu na náhradu škody, která mu v souvislosti s jednáním Hosta vznikla.

Tyto obchodní podmínky hotelu nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2021

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Hotel poskytuje ubytovaným hostům následující informace podle ustanovení § 1811 a 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

Adresa pro doručování elektronické pošty: rezervace@palaceapartments.cz , telefonní číslo: + 420 777 202 246.

Hlavní předmět podnikání ubytovatele (obor činnosti): poskytování ubytovacích služeb.

Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci.

Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace. V takto stanovené ceně nejsou zahrnuty veškeré daně a poplatky, ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci.

Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host provede veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; povinnost platit zálohu je uvedena v příslušném potvrzení rezervace.

Reklamace: právo z vadného plnění je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá (sleva z ceny apod.).

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.